उद्योग प्रशासन तथा औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट डिजाइन तथा ट्रेडमार्क) सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया तथा अभिमुखिकरण कार्यक्रमका केही झलकहरु