माननीय मन्त्रीज्यूबाट सचिव ज्यूको विदाइ प्रदेश सचिव श्री यम प्रसाद पोखरेलज्यूको विदाई कार्यक्रम