लिंकहरु
क्र.सं कार्यालयको नाम कार्यालयको लिंक
1 नेपाल सरकारको पोर्टल https://nepal.gov.np/
2 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय https://www.opmcm.gov.np/
3 सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय https://www.mofaga.gov.np/
4 अर्थ मन्त्रालय https://www.mof.gov.np/
5 वन तथा वातावरण मन्त्रालय https://www.mofe.gov.np/
6 निजामती किताबखाना https://nijamati.pis.gov.np/
7 राष्ट्रिय योजना आयोग https://www.npc.gov.np/np