नागरिक बडापत्र

क्र सं

कार्यालयबाट प्राप्त हुने सेवाहरुको विवरण

सेवा प्राप्त गर्न पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

लाग्ने समय

लाग्ने शुल्क

सेवा उपलब्ध गराउने निकाय÷फाँट

सेवा प्राप्त नभएमा सम्पर्क राख्नुपर्ने पदाधिकारी

सामुदायिक वन, कबुलियती वन, धार्मिक वन, निजी वन दर्ता र हस्तान्तरण

वनक्षेत्र छनौट, उ.स.गठन, विधान र कार्ययोजना तयारी सहित आवश्यक कागजात तथा निवेदन ।

विवाद नभएमा १(२ महिना भित्रै

निःशुल्क

ईलाका वन कार्यालय र विकास फाँट

जिल्ला वन अधिकृत

सामुदायिक  वनको कार्ययोजना नविकरण

५ बर्षको प्रगति, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, सा.व.उ.समुहको निवेदन, इ.व.का.को सिफारीश

     ”          ”

निःशुल्क

ईलाका वन कार्यालय र विकास फाँट

”        ”

निजी आवादीको रुख कटान

जग्गा धनी प्रमाण पूर्जाको प्रतिलिपी, तिरो तिरेको रसिद, नापी नक्सा, गा.वि.स.÷न.पा.को सिफारीश, नागरिकताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपी र रु. १० को टिकट सहितको निवेदन

३० दिन

वन नियमावली अनुसारको शुल्क

ईलाका वन कार्यालय र विकास फाँट

”        ”

वन पैदावार संकलन इजाजत तथा छोडपूर्जी (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, काठ, जडिबुटी तथा अन्य गै.का.व.पै.)

संकलन गर्ने वनक्षेत्र, जडिबुटीको किसिम, परिमाण, उद्योगको सिफारिस पत्र, राजस्व भौचर, नापतोल मुचुल्का, रु १० को टिकट सहित निवेदन (प्रतिबन्धीत जडिबुटी वाहेक)

७ दिन

वन नियमावली अनुसारको शुल्क

विकास फाँट र प्रशासन फाँट

”        ”

तालिम÷गोष्ठी÷अन्तरक्रिया÷अनुशिक्षण

समुहको सहभागी छनौटकोे पत्र

कार्यालयले निर्धारण गरेको मिति र समय

निःशुल्क

ईलाका वन कार्यालय र विकास फाँट

”        ”

बिरुवा उत्पादन, नर्सरी तथा वृक्षारोपण सम्बन्धि सेवा÷जानकारी

सा.व.उ.स.को निर्णय र नर्सरी तथा वृक्षारोपण गर्ने जग्गाको सहमति

७ दिन

निःशुल्क

विकास फाँट

”        ”

लेखा सम्बन्धी

लेखा विधी अनुसार र आवश्यक कागजात

१ दिन     

आर्थीक ऐन नियम अनुसार

लेखा फाँट

”        ”

वनक्षेत्र भित्र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना संचालन

वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन, मन्त्रालयको स्वीकृती, नक्सा र कार्यक्रमको प्रतिलिपी

३० दिन भित्र

वन ऐन, वन नियमावली अनुसारको शुल्क

विकास फाँट

”        ”

वन अतिक्रमण, फडानी, चोरी निकासी तथा नियन्त्रण, चोरी शिकार नियन्त्रण

अतिक्रमण गर्ने व्यक्तीको नाम, उजुरी दिने व्यक्तीको सनाखत र रु १० को टिकट सहितको निवेदन वा फोनबाट जानकारी

यथासिघ्र

निःशुल्क

मुद्दा फाँट

”        ”

 

KHAPTAD
Ramaroshan
Ramaroshan