जिल्ला बन कार्यालय अछाम - एक परिचय

वनक्षेत्रको समग्र संरक्षण, विकास, सम्बर्धन र सदुपयोग (वन व्यवस्थापन) को जिम्मा लिई ३ गोटा रेञ्ज कार्यालय र ९ गोटा विट सहित २०३४ सालमा बयलपाटा वन डिभिजन कार्यालयको नामबाट बाजुरा जिल्ला समेत कार्यक्षेत्र रहने गरी अछाम जिल्लाको बयलपाटामा स्थापित वन डिभिजन कार्यालय तत्कालिन राज्यको देशभर प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयहरु स्थापना गर्ने नीति बमोजिम २०४२ सालमा जिल्ला वन कार्यालय, अछाम नामाकरण गरी जिल्लाको सदरमुकाम मंगलसेनमा स्थानान्तरण गरिएको थियो र त्यस मातहत ३ गोटा इलाका वन कार्यालय र ९ गोटा वीट रहेका थिए । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले तय गरेको २०५१ सालको संगठन अनुसार १ गोटा इलाका वन कार्यालय र ८ गोटा रेञ्जपोष्ट रहेकोमा हाल २०७० को नयाँ संगठनात्मक स्वरुप बमोजिम जिल्ला वन कार्यालय, अछाम र मातहतमा ८ गोटा इलाका वन कार्यालयहरु रहने व्यवस्था छ ।
जिल्ला वन कार्यालय, अछामको प्रमुख कार्यहरुः

  • अछाम जिल्लाको वन संरक्षण, सम्बर्धन र सदुपयोग गर्ने गराउने ।
  • वन विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरुको योजना तर्जूमा, कार्यान्वयन र समन्वयन गर्ने ।
  • वन व्यवस्थापन कार्यमा जनताहरुको जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गराउने ।
  • वनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनताको जिविकोपार्जन सुधारमा टेवा पुèयाउने ।
  • वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी वन संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गराउने ।

 

वन जङ्गल सार्वजनिक सम्पती हो, यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कतव्र्य भएकोले वन जङ्गल हानी नोक्सानी पु¥याउने व्यक्तीलाई खोजी खोजी कारवाही गरौं र कार्वाही गर्न सहयोग गरौं ।


KHAPTAD
Ramaroshan
Ramaroshan