जिल्ला बन कार्यालयका प्रमुख कार्यहरू (Our Work)

जिल्ला वन कार्यालय, अछामको प्रमुख कार्यहरुः

  • अछाम जिल्लाको वन संरक्षण, सम्बर्धन र सदुपयोग गर्ने गराउने ।
  • वन विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरुको योजना तर्जूमा, कार्यान्वयन र समन्वयन गर्ने ।
  • वन व्यवस्थापन कार्यमा जनताहरुको जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्ने गराउने ।
  • वनसँग सम्बन्धित क्रियाकलापहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट जनताको जिविकोपार्जन सुधारमा टेवा पुèयाउने ।
  • वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको नीति जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।
  • विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी वन संरक्षण र व्यवस्थापनको कार्य गर्ने गराउने ।

 

 

वन जङ्गल सार्वजनिक सम्पती हो, यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कतव्र्य भएकोले वन जङ्गल हानी नोक्सानी पु¥याउने व्यक्तीलाई खोजी खोजी कारवाही गरौं र कार्वाही गर्न सहयोग गरौं ।

KHAPTAD
Ramaroshan
Ramaroshan